Sprejeta novela Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev

1. januarja 2018 se začne uporabljati novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ZZSDT-A.

Dne 17.10.2017 so poslanci in poslanke Državnega zbora Republike Slovenije z 52 glasovi za sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev. Zakon je bil objavljen v uradnem listu 27.10.2017, veljati prične 11.11.2017, uporabljati pa s 1.1.2018.

 

Tako se odpravljajo nekatere pomanjkljivosti, ki so se pri dosedanjem izvajanju Sporazuma od leta 2013 pokazale v praksi in na katere so opozarjali delodajalci, delavci in socialni partnerji.

V Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ( ZZSDT) je že prenesenih trinajst direktiv EU, z novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev pa se delno prenašata tudi dve novi direktivi EU, in sicer: 
- Direktiva 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev in
- Direktiva 2014/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitve znotraj podjetja. 


Druge spremembe so delno redakcijske narave oziroma z njimi odpravljamo določene  pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju ZZSDT, in sicer:

 

Zaposlovanje tujcev samo za polni delovni čas:

Z namenom jasnejše oziroma transparentnejše zaščite pravic zaposlenih tujih delavcev se določba, ki  določa, da se lahko tujci v RS zaposlujejo samo za polni delovni čas in nič več tudi za čas krajši od polnega umesti med splošne določbe 12. člena. 


Izjeme:

Z novelo se v zakonodajni okvir vnaša določene izjeme, ki bodo olajšale zaposlovanje ali delo določenim kategorijam tujcev (npr. za zaposlitev športnikov, napotitev delavcev na usposabljanje), saj tovrstne rešitve narekujejo potrebe zainteresiranih deležnikov v praksi. 


Olajšan postopek podaje soglasja zavoda:

Vključena je sprememba sedaj veljavne ureditve, s katero bomo olajšali postopek podaje soglasja zavoda v primerih izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ali modre karte EU. V skladu s tem se bo v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ali modre karte EU, v primeru obvestila Finančne uprave Republike Slovenije o neizpolnjevanju pogoja poravnanih vseh davčnih obveznosti do države, vlagatelju omogočilo, da ta pogoj izpolni tudi v času odločanja zavoda o podaji soglasja v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. 


Okrajšan seznam kršitev iz sistema prepovedi zaposlovanja:

V zvezi s prepovedmi zaposlovanja tujcev, ki se preverjajo v postopkih podaje soglasja zavoda k enotnem dovoljenju, modri karti EU ali pisni odobritvi in pri izdaji dovoljenja za sezonsko delo, se je v praksi izkazalo, da prepovedi zaposlovanja ali dela tujcev tudi v primeru podaljševanja enotnih dovoljenj, modrih kart EU ali dovoljenj za sezonsko delo zaradi manjših kršitev določb ZZSDT ali ZDR-1, tako z vidika delodajalcev kot tudi delavcev, predstavljajo nesorazmeren ukrep. V praksi se dogaja, da imajo delodajalci zaradi pomanjkanja ustrezne delovne sile pogosto težave npr. pri zakonitem razporejanju delovnega časa svojih zaposlenih delavcev, kar ima v primeru pravnomočno izrečene globe za storjen prekršek za posledico enoletno prepoved zaposlovanja tujcev, tudi v primerih podaljšanja zaposlitve tujcev. To pa glede na stanje na trgu dela ni v korist ne delodajalcem ne tujcem, ki se morajo v primeru prekinitve zaposlitve zaradi nepodaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, modre karte EU ali dovoljenja za sezonsko delo vrniti v svojo matično državo ali zaposliti pri drugem delodajalcu.  V skladu s tem se določene manj pomembne kršitve nacionalne zakonodaje izvzamejo iz sistema prepovedi zaposlovanja v primeru podaljšanja zaposlitve ali dela tujcev.


Povezava na Uradni list:
Uradni list RS, št. 59/17

041 / 777 - 775

Zagotovite si najboljši računovodski servis po vaši meri

Dodaj odgovor