Aktivnosti ZPIZ-a za zagotovitev obračuna in plačila prispevkov ter vštevanje obdobij zavarovanja v pokojninsko dobo

Nepredložitev obračuna davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost pomembno vpliva tudi na pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato bo zavod najkasneje v začetku leta 2018 o nepredložitvi obračuna prispevkov za socialno varnost pisno začel obveščati delavce.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) pozdravlja napovedane aktivnosti FURS, ki pomenijo pravi korak k zmanjšanju števila nepredlagateljev obračunov davčnih odtegljajev oziroma obračunov prispevkov za socialno varnost, s tem pa tudi zmanjšanje kršitev temeljnih pravic delavcev.

Nepredložitev obračuna davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost pomembno vpliva tudi na pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato bo zavod najkasneje v začetku leta 2018 o nepredložitvi obračuna prispevkov za socialno varnost pisno začel obveščati delavce.

Od 1. 1. 2016 dalje so namreč delodajalci za delavce v delovnem razmerju v obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK) dolžni sporočiti tudi podatke, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah. FURS te podatke posreduje zavodu, hkrati pa posreduje tudi podatke o plačilih prispevkov za delavce v delovnem razmerju, izkazane po posameznem zavarovancu. Na podlagi teh podatkov bo zavod oblikoval obrazec M-4, to je obrazec s podatki, ki se uporabljajo za izračun pokojninske osnove, od katere se odmerijo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Zavod bo obrazec M-4 prvič oblikoval v letu 2017 za leto 2016, pri tem pa je treba opozoriti, da so za leto 2016 obrazec M-4 posredovali tudi delodajalci. Delodajalčev obrazec M-4 za leto 2016 bo pri izračunu pokojninske osnove tudi upoštevan. Za leto 2017 pa bo obrazec M-4 na podlagi podatkov, ki jih sporočajo delodajalci na obrazcih REK, v letu 2018 kreiral le zavod, ti podatki pa bodo tudi upoštevani v postopkih priznavanja in odmere pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Glede na to, da bo evidenca, iz katere bo razvidno, koliko delavcev v delovnem razmerju sploh nima obračunanih prispevkov in koliko delavcev ima obračunane in neplačane prispevke ali pa so plačani le delno, vzpostavljena šele v letu 2018, je po mnenju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vzpostavitve teh evidenc v primerih, ko je treba pri priznavanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ugotavljati vštevnost obdobij zavarovanja na podlagi delovnega razmerja v zavarovalno dobo, šteti, da je obstoj mogoče ugotoviti na podlagi evidenc nosilca zavarovanja o obdobjih zavarovanja.

Iz navedenega je razvidno, da se delavcem v delovnem razmerju po vzpostavitvi evidenc o obračunanih in plačanih prispevkih v letu 2018, ki prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje nimajo niti obračunanih, obdobje vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne bo vštevalo v pokojninsko dobo.

Glede na navedeno je zavod dne 7. 4. 2017 na svet zavoda naslovil pobudo za spremembo zakonodaje na področju obračunavanja in plačevanja prispevkov, in sicer na način, da bi v primerih, ko delodajalec ne obračuna prispevkov za socialno varnost, za delavce v delovnem razmerju to storil FURS, lahko tudi zavod, tak predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost pa bi postal izvršilni naslov. Pobudo je svet zavoda sprejel in jo posredoval Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za finance, Finančni upravi RS, Inšpektoratu RS za delo in Vrhovnemu državnemu tožilstvu.

Vse institucije so se na pobudo odzvale, v nadaljevanju pa so na to temo potekali in bodo še potekali usklajevalni sestanki.

Zagotoviti je torej treba, da bodo prispevki za socialno varnost vsaj obračunani, s tem pa se delavcem omogoči priznavanje pokojninske dobe. Predlog spremembe zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa je seveda v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V nadaljevanju pa je pomembno medinstitucionalno usklajevanje in pravočasen sprejem sprememb zakona v Državnem zboru Republike Slovenije, ki bo tudi po 1. 1. 2018 zagotovil vštevanje obdobij zavarovanja v pokojninsko dobo.

Zgoraj navedena ureditev pa ne bi veljala za zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje iz naslova družbeništva v kapitalski ali osebni gospodarski družbi ali za ustanovitelje zavodov, ki so v teh družbah oziroma zavodih hkrati poslovodne osebe, so pa zavarovane na podlagi delovnega razmerja. Zanje še vedno velja, da je pogoj za vštevanje obdobij zavarovanja v pokojninsko dobo plačilo prispevkov v predpisani višini. Za to kategorijo zavarovancev torej ne bi zadostovalo, da so prispevki le obračunani. V teh primerih ne gre za odvisno delovno razmerje, kjer je zaposleni šibkejša stranka, in to razmerje ne vsebuje elementov delovnega razmerja.

Informacije o dopolnjeni pokojninski dobi in pokojninski osnovi do vključno leta 2016 lahko delavci pridobijo pri zavodovih območnih enotah v času uradnih ur, lahko pa podatke, ki jih ima zavod o dobi in plači, pogledajo tudi z uporabo storitve Moj eZpiz. Storitev informativne osebne evidence omogoča posamezniku delno seznanitev s podatki, ki jih za potrebe izvajanja zavarovanja zbira zavod.

Po zakonu obsega podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, o obračunanih prispevkih po posameznih letih, o plačilu prispevkov po posameznih letih ter o obdobju zavarovanja. Zbrani podatki se nanašajo le na podatke iz zavarovanja na območju Republike Slovenije. Ti podatki pogojujejo pridobitev in odmero pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Medtem ko so se podatki o osnovah in obdobjih zavarovanja zbirali od vključno leta 1970 naprej, se podatki o prispevkih vodijo od vključno leta 2002 naprej. Nabor zbranih podatkov določa Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Uporabo teh podatkov ureja zakon.

Za dostop do informativne osebne evidence uporabnik potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo, vse potrebne informacije pa najdete na naslednjih povezavah:

moj eZPIZ - splošno

moj eZPIZ - registracija

moj eZPIZ - najpogostejše težave

Vir: ZPIZ

041 / 777 - 775

Zagotovite si najboljši računovodski servis po vaši meri

Dodaj odgovor