Nadzor nad nepredlagatelji obračunov prispevkov za socialno varnost

 

FURS poostreno nad nepredlagatelje obračunov prispevkov za socialno varnost

Finančna uprava RS bo v drugi polovici septembra 2017 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazci) in tako za njih ne plačujejo prispevkov. Že izvedeni nadzori v zadnjih letih so bistveno pripomogli k večjemu številu oddanih REK obrazcev (v zadnjem letu 15 % manj nepredlagateljev, kot leto poprej). Ker gre za občutljivo področje kršenja temeljnih pravic delavcev in pereč problem vsakega posameznika, ki se v takšni situaciji znajde, bo FURS izvedel še dodatne nadzorne aktivnosti.

 

Nepredlagateljem grozi visoka finančna globa ali celo zaporna kazen do treh let.

Nadzor

Davčnim zavezancem (delodajalcem), ki za pretekle mesece ob izplačilu plač niso predlagali REK obrazcev na podlagi katerih FURS evidentira obveznost plačila prispevkov, v izogib tovrstni obravnavi svetujemo, da to storijo čim prej. V drugi polovici septembra bodo namreč uslužbenci mobilnih enot FURS izvajali obsežne aktivnosti nadzora na tem področju. V okviru teh aktivnosti načrtujemo več sto nadzorov po vsej Sloveniji.

 

Mobilne enote FURS bodo na terenu preverjale ali delodajalci, ki REK obrazcev niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač. Če bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli plače (oziroma druga izplačila, ki dejansko predstavljajo plačo), prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo FURS zoper te delodajalce uvedel ustrezne postopke. Če pa bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da plače dejansko niso bile izplačane in obveznost predložitev REK obrazca ni nastala, bo FURS informacije o neizplačilu plač posredoval Inšpektoratu RS za delo, ki je pristojen za ukrepanje zoper delodajalce, ki s tem, ko ne izplačajo plače svojim zaposlenim, kršijo Zakon o delovnih razmerjih.

 

Zagrožena je visoka globa ali celo zaporna kazen

Predvidene globe za neoddajo REK obrazcev ob izplačilu dohodka so od 800 EUR do 30.000 EUR za delodajalca in od 600 EUR do 4.000 EUR za odgovorno osebo.

 

Neplačevanje prispevkov za socialno varnost pa lahko predstavlja kršitev temeljnih pravic delavcev in se obravnava kot kaznivo dejanje v skladu s  196. členom Kazenskega zakonika. Za to kaznivo dejanje je za odgovorno osebo delodajalca zagrožena zaporna kazen do treh let.

 

Aktivnosti FURS

FURS nad delodajalci izvaja stalen nadzor v zvezi z obračunavanjem prispevkov za zaposlene. Od 1. 1. 2015  do 30. 6. 2017 je bilo v 2.086 nadzorih ugotovljenih za več kot 40 mio EUR dodatnih davčnih obveznosti. Z namenom spodbuditi prostovoljno izpolnjevanje obveznosti iz naslova prispevkov pa FURS tudi redno mesečno objavlja seznam delodajalcev, ki ne predlagajo REK obrazca za izplačilo plač, kar poleg nadzora vpliva na zmanjševanje števila delodajalcev, ki prispevkov ne obračunavajo na predpisan način. Od prve javne objave nepredlagateljev  leta 2013 pa do danes se je njihovo število zmanjšalo za 23,4 %.

 

Posledice za zaposlene in njihova vloga pri ugotavljanju nepravilnosti

Kljub nizkemu odstotku zaposlenih (manj kot 1,5 % vseh zaposlenih v letu 2017), za katere delodajalec ni oddal REK obrazca, gre za pojav, ki je nesprejemljiv. Temeljna pravica vsakega zaposlenega je, da mu delodajalec za njegovo delo izplača plačo in obračuna ter plača akontacijo dohodnine in prispevke.

 

Če delodajalec za zaposlenega ob izplačilu plače ne predloži REK obrazca, se za to obdobje zaposlitve v evidencah FURS obračun prispevkov ne evidentira. Od leta 2017 dalje se podatki o pokojninski osnovi, ki jo za zaposlene tvori mesečno povprečje plač za posamezno leto, zbirajo izključno na podlagi oddanih REK obrazcev. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije podatke pridobiva od FURS. Navedeno pomeni, da v primeru, ko je plača izplačana pa hkrati delodajalec REK obrazca ne predloži, se prispevki iz naslova izplačane plače delavcu ne vštevajo v pokojninsko osnovo, niti se mu to obdobje ne všteva v pokojninsko dobo.

 

Ob tej priložnosti tako pozivamo zaposlene, da aktivno spremljajo, ali delodajalci uresničujejo njihove pravice iz naslova zaposlitve in o morebitnih kršitvah obveščajo pristojne organe ter sodelujejo v postopkih nadzora. Njihova aktivna vloga pri tem je namreč zelo pomembna. Kadar zaposleni sumijo na nepravilnosti svojega delodajalca v zvezi s plačevanjem obveznih prispevkov (primeroma izplačilo plače v gotovini, neprejemanje plačilnih list,..), jih pozivamo, da prepoznane nepravilnosti prijavijo na FURS čim prej, saj pravočasno obveščanje poveča možnost za hitro in učinkovito ukrepanje, prav tako tudi na dejansko poplačilo vseh obveznih prispevkov. V nasprotnem primeru namreč lahko delodajalci in njihove odgovorne osebe ostanejo brez premoženja, iz katerega bi bilo mogoče izterjati obveznosti.

 

Zaposleni lahko prijavi svojega delodajalca ali druge delodajalce, za katere sumi, da za svoje zaposlene ne plačuje obveznih prispevkov. Prijava suma nepravilnosti mora vsebovati dovolj podatkov o nepravilnostih in kršitelju, da lahko FURS navedbe preveri in ustrezno ukrepa. To je še posebej pomembno, če zaposleni želi, da njegova prijava ostane anonimna. Prijave se lahko pošljejo na prijave.fu@gov.si, podrobneje o tem, katere podatke mora prijava nepravilnosti vsebovati so objavljene na spletni strani FURS.

 

Naj spomnimo, da lahko zaposleni vedno preverijo, ali imajo obračunane in plačane prispevke, kar lahko storijo na FURS prek sistema eDavki, za kar potrebujejo digitalno potrdilo ali pa pooblastijo nekoga, ki ima digitalno potrdilo oziroma  pri pristojnem finančnem uradu, in sicer tako, da oddajo vlogo, dostopno tudi na spletni strani FURS.

 

 

Vir: Finančna uprava RS

041 / 777 - 775

Zagotovite si najboljši računovodski servis po vaši meri