Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in napotitev delavcev na delo v tujino – NOVA PRAVILA IGRE PO 1.1.2018

Slovenija je sprejela nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki je stopil v veljavo že marca 2017, njegova uporaba pa je bila odložena do 1. januarja 2018


Po novem (od 1. 1. 2018) morajo slovenski delodajalci pri opravljanju storitev v drugih državah članicah EU, EGP in v Švici paziti tudi na pravila novega ZČmlS.

ZČmlS postavlja nekatera postopkovna pravila, ki jih je potrebno spoštovati pri vložitvi zahteve za izdajo potrdila A1. Delodajalci, ki želijo pridobiti potrdilo A1, morajo izpolnjevati kar nekaj pogojev, ki jih v postopku izdaje potrdila A1 preverja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki še vedno ostaja organ, pristojen za izdajo potrdil A1.


Postopek izdaje potrdila A1:

Večino postopkovnih pravil, pomembnih za vodenje postopka izdaje potrdila A1, določa ZČmlS v 9. členu. Nekatera popolnoma postopkovna pravila pa lahko najdemo tudi v drugih členih zakona. Tako npr. prvi odstavek 6. člena ZČmlS določa, da mora delodajalec, ki želi izvajati čezmejne storitve z napotenimi delavci, pridobiti potrdilo A1 pred začetkom izvajanja storitev. Glede na dikcijo tega določila, pridobivanje potrdila A1 za nazaj ni več mogoče.

Vlogo za izdajo potrdila A1 mora delodajalec vložiti elektronsko, preko sistema e-VEM, in sicer največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve. ZČmlS natančno določa obvezne sestavine vloge oziroma obvezne podatke, ki jih mora vključevati vsaka vloga. Ključni prilogi k vlogi sta seveda ustrezna pogodba o zaposlitvi in dokazilo, da bo delodajalec izvajal storitev na tujem trgu, v državi kamor napotuje delavca.

ZČmlS poleg obveznih sestavin vloge za izdajo potrdila A1 določa tudi nekatere obvezne priloge, in sicer:

 • Izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v Republiki Sloveniji dejansko običajno opravlja dejavnost ter da v primeru, za katerega je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, ne gre za okoliščine v katerih je izključena možnost napotitve na podlagi prvega odstavka 12. člena Uredbe 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (Uredba 883/2004).
 • Vlogi za izdajo potrdila A1  mora delodajalec priložiti tudi kopijo pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z delavcem, ki ga namerava napotiti na delo v tujino. Ta pogodba mora biti sklenjena v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki se nanašajo na opravljanje dela v tujini. V tem delu je potrebno opozorilo, da ZČmlS govori le o ustrezno sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za napotitev delavcev na delo v tujino, medtem ko npr. aneksa, ki se danes v določenih primerih v praksi pogosto uporablja, ne omenja.

Če bo delodajalec napotil delavca na delo v tujino v kapitalsko povezano osebo ali če bo šlo za posredovanje delovne sile, bo vlogi potrebno priložiti bodisi akt o napotitvi delavca v kapitalsko povezano osebo bodisi pogodbo o izvajanju storitve v primeru posredovanja delovne sile delodajalcu uporabniku.

Ko je vloga za pridobitev potrdila A1 vložena, bo ZZZS v postopku preveril izpolnjevanje pogojev za izdajo potrdila A1. Če bo v postopku ugotovljeno, da delodajalec pogoje izpolnjuje, bo ZZZS izdal potrdilo A1 v obliki samostojne listine, v elektronski obliki in jo delodajalec lahko prevzame preko spleta. Rok za izdajo potrdila A1 je pet delovnih dni od prejema popolne vloge.

Če bo ZZZS v postopku za izdajo potrdila A1 ugotovil, da delodajalec ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila A1, bo izdajo potrdila A1 zavrnil z odločbo. Zoper odločbo ZČmlS ne dopušča pritožbe v upravnem postopku. Spori iz tega naslova se rešujejo pred upravnim sodiščem – ZČmlS namreč predvideva takojšnjo možnost upravnega spora.

ZČmlS jasno določa, da s prvim dnem napotitve, ki je naveden na vlogi za izdajo potrdila A1, napoteni delavec pridobi lastnost zavarovanca v skladu z ustrezno zavarovalno podlago za delavce, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitev delo začasno opravljajo v drugi državi članici EU. To pomeni, da ti delavci od prvega dne napotitve dalje štejejo za napotene delavce. Hkrati pa so od prvega dne napotitve dalje zavarovani na zavarovalni podlagi 002. ZZZS pa  spremembo zavarovalne podlage (le iz 001 na 002) izvaja po uradni dolžnosti. Na podlagi ZČmlS se je s 1. 1. 2018 tudi prenehalo uporabljati pravilo obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki trenutno še določa, da pri delavcih, ki delajo v tujini, ni potrebna sprememba zavarovalne podlage iz 001 v 002, če traja delo v tujini do treh mesecev. Večna dilema povezana razamejevanjem med napotitvijo delavcev na delo v tujino in službeno potjo pa je tako v teh primerih od 1. 1. 2018 dalje razrešena – s prvim dnem obdobja, za katerega bo delavcu, ki bo delo za delodajalca opravljal v tujini, izdano potrdilo A1, se bo ta delavec štel za napotenega delavca na delo v tujino, kar bo pomenilo, da v tujini v tem času ni na službeni poti.

 


Pogoji za izvajanje čezmejnih storitev z napotenimi delavci delodajalca s sedežem v Sloveniji:

Kot že omenjeno, morajo slovenski delodajalci za izdajo potrdila A1, izpolnjevati pogoje, ki jih določa ZČmlS. Samo tisti delodajalci, ki izpolnjujejo vse zakonsko določene pogoje, bodo dobili izdano potrdilo A1. Vsem ostalim bo ZZZS izdajo potrdila zavrnil.

Pogoji, ki jih določa ZČmlS so naslednji:

 • delavec, za katerega je delodajalec vložil vlogo za izdajo potrdila A1, nima že veljavnega potrdila A1, izdanega za isto obdobje,
 • delodajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavi, da v primeru, za katerega je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, ne gre za okoliščine, v katerih je izključena možnost napotitve na podlagi prvega odstavka 12. člena Uredbe 883/2004/ES, prvega ali drugega odstavka Uredbe 987/2009/ES ali Sklepa A2 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o razlagi člena 12 Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zakonodajo, ki se uporablja za napotene delavce in samozaposlene delavce, ki začasno opravljajo delo zunaj pristojne države,
 • delodajalec v času odločanja o vlogi izpolnjuje pogoje za čezmejno izvajanje storitev, ki jih določa ZČmlS v prvi, drugi in tretji alineji prvega odstavka 4. člena in
 • delodajalcu v zadnjih dvanajstih mesecih ni bilo razveljavljeno potrdilo A1 ker v Sloveniji ne bi običajno opravljal dejavnosti.

Natančne vsebinske pogoje za izdajo potrdila A1 pa določa 4. člen ZČmlS, in sicer:

 • delodajalec mora običajno opravljati dejavnost v Republiki Sloveniji,
 • delodajalec ne sme kršiti pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca,
 • napoteni delavec ne sme običajno opravljati dela v državi napotitve,
 • storitev, ki jo izvaja delodajalec v tujini (kot čezmejno storitev) mora opravljati v okviru dejavnosti, za katero je registriran v Republiki Sloveniji, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo in
 • storitev mora delodajalec izvajati na enega izmed dovoljenih načinov.

Izpolnjevanje teh »glavnih« pogojev se  preverja preko pod-pogojev, ki jih pri vsakem »glavnem« pogoju določa ZČmlS. Samo če bodo hkrati izpolnjeni vsi podpogoji, se šteje, da delodajalec izpolnjuje »glavni« pogoj in samo če so izpolnjeni vsi »glavni pogoji«, bo delodajalcu izdano potrdilo A1.

In kateri podpogoji so določeni pri posameznem »glavnem« pogoju?

a) Pogoj običajnega opravljanja dejavnosti delodajalca v Republiki Sloveniji je izpolnjen če:

 • je delodajalec najmanj dva meseca vpisan v Poslovni register Slovenije,
 • ima delodajalec odprt transakcijski račun, ki je prijavljen v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo in račun ni blokiran,
 • če ima delodajalec, ki zaposluje od pet do deset delavcev, zaposlenega najmanj enega delavca, ki bo na tej podlagi (na podlagi delovnega razmerja) neprekinjeno vključen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji že najmanj šest mesecev oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje ali
 •  če ima delodajalec, ki zaposluje več kot deset delavcev, zaposlene najmanj tri delavce, ki bodo na tej podlagi neprekinjeno vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji že najmanj šest mesecev oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje,
 • v zadnjih 12 mesecih oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje, skupno število ur vključitve vseh delavcev, zaposlenih pri delodajalcu v tem obdobju, v obvezna socialna zavarovanja na podlagi napotitve, ne presega 80 odstotkov skupnega števila ur vključitve istih delavcev v obvezna socialna zavarovanja na podlagi delovnega razmerja pri istem delodajalcu in
 • če bo delodajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavil, da v Republiki Sloveniji dejansko običajno opravlja dejavnost.

Na podlagi ZČmlS je možnost preverjanja pogoja dejanskega opravljanja dejavnosti delodajalca v Sloveniji mogoče preverjati tudi naknadno – torej po tem, ko je delodajalcu že izdano potrdilo A1. Takšen postopek se izvede, če obstaja dvom o tem, da delodajalec dejansko običajno opravlja dejavnost v Sloveniji. Če bo npr. ZZZS obveščen o tem, da obstaja dvom o izpolnjevanju tega pogoja, bo lahko zaprosil Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) za nadzor na izvajanjem ZČmlS v delu, ki se nanaša na pogoj običajnega opravljanja dejavnosti. V tem primeru bo opravljen nadzor s strani IRSD v okviru katerega bo IRSD preverjal ali ima npr. delodajalec v Republiki Sloveniji primerne poslovne prostore za opravljanje dejavnosti, v okviru katere se storitev izvaja, ali ima zaposleno administrativno osebje, ki opravlja delo na sedežu oziroma v poslovnih prostorih, ali oglašuje predmetno dejavnost v Republiki Sloveniji, ali v zadnjih šestih mesecih ni prišlo do spremembe dejavnosti, do spremembe v ustrezen register vpisanih ustanoviteljev oziroma zastopnikov. O svojih ugotovitvah bo IRSD obvestil ZZZS. Če bo v tem postopku ugotovljeno, da pogoj običajnega opravljanja dejavnosti v Sloveniji ni izpolnjen, bo ZZZS razveljavil veljavno izdano potrdilo A1 in o razveljavitvi obvestil tudi pristojni organ druge udeležene države (t. j. države napotitve).

b) Pogoj, da delodajalec ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca, se v postopku pridobitve potrdila A1 preverja preko naslednjih pod-pogojev:

 • šteje se, da delodajalec ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca, če mu v zadnjih treh letih ni bila več kot enkrat pravnomočno izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom ali zaposlovanjem na črno in
 • če je za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 oziroma za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, predlagal REK obrazce za plače in
 • če nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

c) Pogoj, da napoteni delavec običajno ne opravlja dela v državi napotitve, se šteje za izpolnjenega, če:

 • je delavec najmanj 30 dni neprekinjeno vključen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi zaposlitve za polni delovni čas ali v ustrezna socialna zavarovanja na drugi zakonski podlagi.
 • Pogoj polnega delovnega časa ni potrebno izpolnjevati, če delavec dela krajši delovni čas zaradi uveljavljanja določene socialne pravice na podlagi socialne zakonodaje (npr. na podlagi Zakona o pokojninske in invalidskem zavarovanju, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) ali če je pri delodajalcu, ki ga namerava napotiti na delo v tujino, zaposlen za krajši delovni čas od polnega že najmanj šest mesecev.

d) Pogoj ustrezno registrirane dejavnosti se preverja preko podatkov dostopnih v sodnem registru.

e) Pogoj, da delodajalec storitev izvaja na enega izmed dovoljenih načinov pa se preverja preko naslednjih okoliščin:

 • delodajalec mora opravljati storitve za lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve ali
 • mora iti za napotitev na podlagi akta o napotitvi v povezano gospodarsko družbo ali
 • mora iti za napotitev v okviru opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.

Povzeto po Ireni Kamenščak na FinD-INFO

041 / 777 - 775

Zagotovite si najboljši računovodski servis po vaši meri

Dodaj odgovor